Kako će izgledati modernizacija graničnog prelaza Mali Zvornik?

Sve veći intenzitet saobraćaja, kako u putničkom tako i u tranzitnom saobraćaju, uslovio je potrebu za izgradnjom i modernizacijom graničnog prelaza Mali Zvornik (novi most). Trenutno aktivni korisnici prostora – MUP i Uprava carine (UC) obavljaju poslove granične kontrole kako u neadekvatnom prostoru tako i u neadekvatnim uslovima.

Novo rešenje graničnog prelaza, „tangencijalnog“ tipa, sa operativnim carinskim bazama-terminalima putničkog i teretnog saobraćaja, zasnovan je na tehnološko-funkcionalnim zahtevima organizacije rada na graničnom prelazu, kao i na prirodnim i stvorenim izuzetno kompleksnim, karakteristikama lokacije, navedeno je u urbanističkom projektu, koji se nalazi na javnom uvidu.

Ukupna površina UP iznosi 2,93 ha, a ukupna površina objekata sa nadsrtrešnicom 3.372,57 m2.

U okviru obuhvata projekta, prostor je podeljen na tri zone, i to:

– zona graničnog prelaza;

– zona državnog puta;

– zona potoka Moštanica.

Zona graničnog prelaza deli se na sledeće funkcionalne celine:

– putničko-carinski terminal i

– robno-carinski terminal.

Saobraćajni plato putničko-carinskog prelaza, prekriven je nadstrešnicom, sa trakama i tangencijalno postavljenim objektima, zauzima centralni deo terminala. Ulazno – izlazna kontrola putnika i vozila vrši se usmeravanjem na zelene i crvene saobraćajne trake i predviđeni prostor za pregled.

Autobuski saobraćaj takođe se odvija preko planirane saobraćajne trake kojom se dolazi do kontrolne kućice za vršenje pasoške kontrole putnika, dok se detaljna carinska kontrola putnika obavlja u objektu, a pregled vozila na posebnom parkingu.

U okviru kompleksa graničnog prelaza predviđen je poseban objekat za detaljan pregled vozila.

Kontrolni objekat MUP i UC (P+1) smešten je ispod glavne nadstrešnice. Glavni ulazi u objekat su postavljeni prema putničkoj kontroli, dok je sporedni ulaz planiran prema teretnom terminalu. Ulazi u objekat su odvojeni. Unutar objekta formirani su posebni prostori za MUP, UC i pregled putnika.

Takođe, planirane su i zajedničke prostorije. Od zajedničkih prostorija planirani su: sanitarni čvorovi (u prizemljlju i na spratu), kuhinja i sala za sastanke na spratu.

U delu MUP-a planirane su sledeće prostorije:

– u prizemlju:

 • šalter sala sa tehničkom prostorijom,
 • kancelarija šefa smene,
 • pritvorska jedinica,
 • prostorija za pretres,
 • prostorija za smeštaj oružja,

– na spratu:

 • kancelarija za komandira,
 • kancelarija za zamenika komandira,
 • kancelarija za šefa ispostave,
 • kancelarija za dva pomoćnika,
 • kancelarija,
 • prostorija za stanične evidencije,
 • magacin,
 • prostorija za privremeno oduzete predmete.

U delu objekta koji pripada Upravi carine planirane prostorije su:

– u prizemlju:

 • šalter sala dežurne službe, sa tehničkom prostorijom,
 • prostorija za pretres,
 • arhiva,

– na spratu:

 • kancelarija,
 • garderoba muška i ženska,
 • kancelarija.

Prostorije koje pripadaju delu objekta za pretres putnika planirane su sledeće prostorije:

 • šalter prostor
 • dve kancelarije,
 • arhiva.

Robno-carinski terminal (kamionski terminal), na ulaznoj strani graničnog prelaza, sastavni je deo kompleksa sa posebnom funkcijom kontrole robe i svakog drugog tereta. Planira se kao ograđeni prostor sa posebnim režimom ulaska i kontrole kretanja kamionskog saobraćaja, tj. tereta.

Na samom ulazu, pod nadstrešnicom, predviđa se kolska, elektronska vaga za kontrolu mase tereta i kamionskog, osovinskog pritiska sa službenim objektom pored nje. Po pregledu i registraciji dokumentacije, vozilo se, u zavisnosti od njegove ispravnosti i vrste roba koje prevozi, upućuje na određenu površinu, gde vozač čeka poziv na prilaz natkrivenoj platformi namenjenoj detaljnijoj kontroli tereta ili u slučaju posebno zahtevanih procedura kontrole tovarnih sanduka i/ili kompletnih teretnih vozila bez otvaranja tovarnih prostora, transportnih sudova i jedinica – pristup posebnoj saobraćajno-manipulativnoj površini namenjenoj za mobilno skeniranje, ili u slučaju tranzita, po overi dokumentacije, nastavlja izlaznom saobraćajnicom, ka priključku na državni put IB reda br. 26.

U ovoj zoni predviđen je i potreban broj javnih toaleta za potrebe putnika sa svih terminala.

Takođe u slučaju neispravnosti dokumentacije, omogućen je izlazak iz terminala i vraćanje vozila, uz pratnju u BiH.

Kao prateći sadržaji za granični prelaz su prostorno ustrojeni kapaciteti za stacioniranje vozila i to:

– putničko-carinski terminal:

 • 14 parking mesta za putničke automobile;
 • jedno mesto za parkiranje autobusa;
 • devet mesta za službene automobile;

– robno-carinski terminal:

 • prostor za sačekivanje/stacioniranje – 15 PM izlaz + 13 PM ulaz.

U okviru granica Urbanističkog projekta planira se izmeštanje dela trasa državnog puta IB reda broj 26 kao i formiranje novog čvora 2619 – ukrštaj državnog puta IB reda broj 26 i 28.

Broj planiranih traka na ulazu/izlazu iz zemlje:

 • jedna saobraćajna traka za teretna vozila – ulaz u zemlju;
 • 2+1+1 saobraćajne trake za putnička vozila i autobuse – ulaz u zemlju/izlaz iz zemlje (dve – ulaz u zemlju, jedna – izlaz iz zemlje, jedna – kombinovana);
 • jedna saobraćajna traka za teretna vozila – izlaz iz zemlje.

Naručilac je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a obrađivač urbanističkog projekta Šidprojekt.

Javni uvid traje do 3. jula.

Preuzeto: Ekapija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *